Voorwaarden

Algemene voorwaarden Linders Meten & Peilen B.V.

Algemene regelingen
Op elke aanbieding of overeenkomst is de DNR 2011 herzien (juli 2013) van toepassing, tenzij dat uitdrukkelijk is uitgesloten.
   Bekijk/download PDF


Kwaliteit
Op de uitvoering van de werkzaamheden en de af te leveren resultaten zijn de kwaliteitsregels van LMP B.V. van toepassing.


Tijdvak van uitvoering
Indien een tijdvak voor uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen en de werkzaamheden worden vertraagd door omstandigheden die de opdrachtgever kunnen worden aangerekend of door overmacht, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend.


Overmacht
In geval van overmacht zal dit zo snel mogelijk aan de opdrachtgever gerapporteerd worden.
Als overmacht worden o.a. aangemerkt: ontbreken van vergunningen en uitval van apparatuur buiten de schuld van de opdrachtnemer, weer- en vorstverlet.


Tekortkoming
In het geval dat de opdrachtgever een tekortkoming van de opdrachtnemer vermoedt dan wel constateert, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtnemer te melden en deze in de gelegenheid te stellen de tekortkoming binnen een redelijke termijn op te heffen.


Schade
Schade waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, kan alleen worden verrekend tegen overlegging van deugdelijke bewijsstukken.


Levering en acceptatie
De datum van verzending of aanbieding van resultaten van de opdracht geldt als leveringsdatum. Behoudens tegenbericht worden 1 maand na aanlevering deze resultaten als geaccepteerd beschouwd.


Betalingen
Opdrachten worden in termijnen, overeenkomstig de DNR2011-herzien afgerekend. Voor opdrachten boven de € 20.000,- geldt bij aanvang van het werk een eerste termijn van 10% van de aanneemsom en na acceptatie van het werk een eindafrekening groot 10%. Meerwerk en andere declarabele kosten kunnen direct na het ontstaan in rekening gebracht worden. Betalingen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.Kwaliteitsregels Linders Meten & Peilen B.V.

Documentatie en traceerbaarheid
Alle voor de opdracht benodigde documenten, zowel van de opdrachtgever als de opdrachtnemer, zijn beschikbaar voor het uitvoeren van de opdracht. Ze zijn gedateerd en voorzien van de laatste revisiedatum. Vervallen documenten worden als zodanig gemarkeerd.
De opdrachtnemer zorgt ervoor dat al deze documenten traceerbaar zijn.


Communicatie
Door partijen zal per opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden een contactpersoon worden aangewezen. Er wordt een schema voor overleg afgesproken. Van elk overleg wordt een verslag gemaakt, door een door partijen aan te wijzen persoon.


Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De opdrachtgever en opdrachtnemer geven voor de aanvang van de werkzaamheden aan wie binnen de opdracht verantwoordelijk en bevoegd is voor technische, financiële en organisatorische beslissingen.


Vakmanschap
Voor het uitvoeren van de opdracht wordt deskundig personeel ingezet. De deskundigheid wordt afgemeten aan opleiding en ervaring in relatie tot de te verrichten taak.


Keuring en beproeving
De opdrachtnemer voert binnen de opdracht controles uit.
Voor de aanvang van de werkzaamheden worden de hierbij toe te passen criteria vastgesteld.
Deze criteria en de resultaten van de controles zijn voor de opdrachtgever op verzoek beschikbaar.
De opdrachtnemer biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om de voortgang, resultaten en kwaliteit van het werk te beoordelen.


Kalibratie
De gebruikte apparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd. Deze kalibratie rapporten zijn voor de opdrachtgever ter inzage. Indien onvolkomenheden worden geconstateerd in de apparatuur zal deze na reparatie opnieuw worden gekalibreerd.


Veiligheid
De opdrachtnemer neemt de wettelijke, en voor het project extra gestelde veiligheid- en milieu-eisen in acht. De opdrachtnemer vergewist zich tijdig bij de opdrachtgever van eventueel extra te nemen veiligheid- en milieumaatregelen. Indien de werkomstandigheden naar het oordeel van een van de partijen dit noodzaken, wordt in overleg veiligheidspersoneel- en middelen ter beschikking gesteld. Bij peilwerkzaamheden is het aan de schipper te bepalen of hij het werk als veilig en uit te voeren beoordeelt.

Download DNR 2011 herzien